Pokaż mapę

Wpisz miasto:

Polityka prywatności

ZASTRZEŻENIE DOTYCZĄCE ODPOWIEDZIALNOŚCI

INFORMACJE, PROGRAMY, PRODUKTY I USŁUGI OPUBLIKOWANE NA TEJ STRONIE MOGĄ ZAWIERAĆ NIEŚCISŁOŚCI LUB BŁĘDY PISOWNI. W SZCZEGÓLNOŚCI, MOJENOCLEGI.PL NIE GWARANTUJĄ DOKŁADNOŚCI I NIE BIORĄ NA SIEBIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEŚCISŁOŚCI ZWIĄZANE ZE ZDJĘCIAMI obiektów noclegowych ORAZ INNYCH DOSTAWCÓW, OPISAMI, LISTĄ WYPOSAŻENIA Z OPISAMI INNYCH PRODUKTÓW PREZENTOWANYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ, SPOŚRÓD KTÓRYCH TO INFORMACJI WIELE DOSTARCZANYCH JEST PRZEZ ODPOWIEDNICH DOSTAWCÓW MOJENOCLEGI.PL NIE GWARANTUJĄ PRZYDATNOŚCI INFORMACJI, OPROGRAMOWANIA, PRODUKTÓW I USŁUG ZAWARTYCH NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ DO JAKIEGOKOLWIEK CELU, A ZAWARCIE LUB OFERTA SPRZEDAŻY JAKICHKOLWIEK PRODUKTÓW LUB USŁUG NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ NIE STANOWI ZALECENIA ANI REKOMENDACJI TYCH PRODUKTÓW LUB USŁUG ZE STRONY MOJENOCLEGI.PL. WSZYSTKIE TEGO RODZAJU INFORMACJE, OPROGRAMOWANIE, PRODUKTY I USŁUGI SĄ DOSTARCZANE "W TAKIM STANIE JAK WIDAĆ" BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI. MOJENOCLEGI.PL NINIEJSZYM NIE BIORĄ NA SIEBIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE GWARANCJE I WARUNKI W ODNIESIENIU DO WSPOMNIANYCH INFORMACJI, OPROGRAMOWANIA, PRODUKTÓW I USŁUG, ŁĄCZNIE Z WSZYSTKIMI DOROZUMIANYMI GWARANCJAMI I WARUNKAMI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU ORAZ NIENARUSZALNOŚCI.

MOJENOCLEGI.PL NIE BĘDĄ W ŻADNYM WYPADKU PONOSILI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, BEZPOŚREDNIE, PODLEGAJĄCE KARZE, INCYDENTALNE, SPECJALNE LUB SZKODY WTÓRNE WYNIKAJĄCE LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ LUB Z OPÓŹNIENIA LUB Z BRAKU MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ, LUB ZA INFORMACJE, OPROGRAMOWANIE, PRODUKTY I USŁUGI UZYSKANE ZA POŚREDNICTWEM TEJ STRONY INTERNETOWEJ LUB W INNY SPOSÓB POWSTAŁE NA SKUTEK KORZYSTANIA Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY W OPARCIU O UMOWĘ, CZYN NIEDOZWOLONY, CAŁKOWITĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ LUB W INNY SPOSÓB, RÓWNIEŻ JEŚLI MOJENOCLEGI.PL ZOSTAŁY POINFORMOWANE O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA SZKÓD. PONIEWAŻ NIEKTÓRE STANY/JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WTÓRNE LUB INCYDENTALNE, POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA W PRZYPADKU POSZCZEGÓLNYCH UŻYTKOWNIKÓW.

NIEKORZYSTANIE W SPOSÓB NIELEGALNY I NIEDOZWOLONY

Jako warunek korzystania przez użytkownika z niniejszej strony internetowej, zobowiązujesz się do niewykorzystywania jej do jakichkolwiek celów określonych przez niniejsze warunki i uwagi jako nielegalne i niedozwolone.

LINKI DO STRON INTERNETOWYCH OSÓB TRZECICH

Niniejsza strona internetowa może zawierać hiperłącza do stron zarządzanych przez inne osoby niż Mojenoclegi.pl. Takie hiperłącza umieszczane są wyłącznie w celach informacyjnych. Firma Mojenoclegi.pl nie kontroluje tych stron internetowych i nie jest odpowiedzialna za ich treści ani za sposób, w jaki użytkownik z nich korzysta. Dołączanie przez Mojenoclegi.pl hiperłączy do takich stron internetowych nie oznacza akceptacji zawartych tam materiałów ani jakiegokolwiek powiązania z ich operatorami.

OPROGRAMOWANIE DOSTĘPNE NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ

Każde oprogramowanie, które zostało udostępnione w celu pobrania z niniejszej strony internetowej (“Oprogramowanie”) jest dziełem, do którego prawa autorskie posiada Mojenoclegi.pl, /lub ich dostawcy. Korzystanie przez użytkownika z tego Oprogramowania jest oparte na warunkach umowy licencyjnej (jeśli jest dołączona) dla użytkownika końcowego, która jest dołączona lub znajduje się w Oprogramowaniu (“Umowa Licencyjna”). Użytkownik nie może zainstalować i używać Oprogramowania, do którego dołączono lub które zawiera Umowę Licencyjną, aż do momentu, gdy wyrazi zgodę na warunki tejże Umowy Licencyjnej.

Do każdego Oprogramowania, do którego nie jest dołączona Umowa Licencyjna , Mojenoclegi.pl. niniejszym przyznaje użytkownikowi osobistą licencję, bez możliwości odstąpienia, na użytkowanie Oprogramowania w celu przeglądania i innego wykorzystania tej strony internetowej zgodnie z tymi warunkami, lecz z wyłączeniem innych celów.

Prosimy pamiętać, że całe Oprogramowanie łącznie, między innymi, ze sterownikami kodu HTML i Active X znajdującymi się na tej stronie internetowej, jest własnością Mojenoclegi.pl /lub ich dostawców, i że jest chronione przez prawa autorskie i przez postanowienia układów międzynarodowych. Jakiekolwiek powielanie lub redystrybucja Oprogramowania jest stanowczo zabronione na mocy prawa i może skutkować surowymi sankcjami cywilno-karnymi. Naruszający odnośne przepisy będą ścigani sądownie z całą surowością.

BEZ OGRANICZANIA POWYŻSZEGO, KOPIOWANIE LUB POWIELANIE OPROGRAMOWANIA DO JAKICHKOLWIEK INNYCH SERWERÓW LUB LOKALIZACJI SŁUŻĄCYCH W CELU DALSZEGO POWIELANIA LUB REDYSTRYBUCJI JEST SUROWO ZABRONIONE OPROGRAMOWANIE PODLEGA GWARANCJI WYŁĄCZNIE NA WARUNKACH UMOWY LICENCYJNEJ.

Cele Podróży

OFERUJĄC Pośrednictwo USŁUG TURYSTYCZNYCH DO OKREŚLONYCH MIEJSC ZA GRANICĄ, MOJENOCLEGI.PL NIE STWIERDZA TYM SAMYM ANI NIE GWARANTUJE, ŻE PODRÓŻ DO TAKICH MIEJSC JEST ZALECANA LUB POZBAWIONA RYZYKA I NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY LUB STRATY, JAKIE MOGĄ WYNIKNĄĆ Z PODRÓŻY DO TYCH MIEJSC.

MODYFIKACJA NINIEJSZYCH WARUNKÓW

Mojenoclegi.pl zastrzega sobie prawo do zmian niniejszych warunków i uwag, w oparciu o które niniejsza strona internetowa jest udostępniana, natomiast użytkownik zgadza się przyjąć i przestrzegać tych warunków i uwag, które obowiązują w chwili korzystania przez niego ze strony internetowej i jej funkcji.

Opinie Użytkownika, Komentarze i Treść

Mojenoclegi.pl może prezentować opinie, komentarze lub inne materiały związane z obiektami noclegowymi a także z innymi doświadczeniami z branży turystycznej (“Opinie”). Mojenoclegi.pl może również oferować funkcję umożliwiającą użytkownikom niniejszej strony internetowej przesyłanie Opinii (“Opinie Użytkownika”). Użytkownik zrzeka się wszelkich praw własności, które może posiadać w stosunku do wspomnianych Opinii Użytkownika i mogą one być w sposób dowolny wykorzystywane, kopiowane, rozpowszechniane i udostępniane we wszelkich środkach przekazu i w każdej formie przez Mojenoclegi.pl, bez zezwolenia użytkownika. W przypadku udostępnienia funkcji przesyłania opinii, użytkownik wyraża w sposób wyraźny zgodę na przekazywanie wyłącznie Opinii Użytkownika właściwych dla tej usługi, podporządkowując się warunkom, a także ewentualnym wskazówkom udostępnionym na niniejszej stronie internetowej.

W szczególności; korzystając z tej usługi, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że:

 • posiada lub w inny sposób kontroluje wszystkie prawa do Opinii Użytkownika, które przesyła;
 • w chwili wysyłania, przekazywane Opinie Użytkownika są ścisłe;
 • przekazywane Opinie Użytkownika nie naruszają jakichkolwiek warunków użytkowania, wskazówek lub zasad (mających okresowo zastosowanie) Mojenoclegi.pl;
 • nie będzie w sposób celowy lub nierozważny wysyłał informacji, które mogą spowodować szkodę lub obrazić kogokolwiek lub jakąkolwiek firmę, a w szczególności: nie będzie przesyłał żadnych komentarzy, informacji lub materiałów, które są nieprawdziwe; złośliwe; oszczercze; obraźliwe; obsceniczne lub które mogłyby w sposób uzasadniony być uważane za takie;
 • nie będzie wykonywał żadnych działań w celu oszukania lub wprowadzenia w błąd i nie będzie podejmował ani nie będzie zachęcał do żadnych oszukańczych lub nielegalnych działań;
 • nie będzie wysyłał ani rozpowszechniał żadnych informacji ani materiałów, które są własnością osób trzecich bez wyraźnego pisemnego zezwolenia na wykonanie tej czynności przez dane osoby trzecie;

 • Mojenoclegi.pl nie redaguje przekazanych Opinii ani Opinii Użytkownika i w najszerszym dozwolonym przez prawo zakresie nie będzie w jakikolwiek sposób ponosił odpowiedzialności za wspomniane Opinie lub Opinie Użytkownika lub za ich dalsze przesyłanie, wykorzystanie lub rozpowszechnianie. Poza tym, Mojenoclegi.pl nie weryfikuje, nie zatwierdza ani nie wyraża aprobaty w stosunku do opinii lub komentarzy wyrażonych we wszelkich Opiniach lub w Opiniach Użytkownika, które są prywatnymi poglądami osób, które je przekazują. Wszelkie decyzje podejmowane w oparciu o opinie lub komentarze pojawiające się w serwisie są podejmowane na ryzyko użytkownika.

  Mojenoclegi.pl zastrzega sobie prawo, aby z jakiejkolwiek przyczyny, według własnego uznania, odmówić przesłania lub usunąć (bez wcześniejszego powiadomienia) wszelkie Opinie lub Opinie Użytkownika. Obejmuje to, między innymi, sytuacje, gdy Mojenoclegi.pl otrzymuje zażalenie od osoby trzeciej i/lub posiada powód, aby uznać, że nastąpiło naruszenie wspomnianych warunków.

  Jeżeli użytkownik pragnie zgłosić zażalenie dotyczące jakichkolwiek opinii, komentarzy lub materiałów, które zostały przesłane na niniejszą stronę internetową, należy przekazać swoje zażalenie w formie pisemnej (podając możliwie jak najwięcej informacji o okolicznościach) na adres: Mojenoclegi.pl.

  Proszę pamiętać, że Mojenoclegi.pl zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych informacji w związku z charakterem takiego zażalenia i, w razie potrzeby, może zażądać sprawdzenia tożsamości użytkownika.


  ©2005 Mojenoclegi.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Oferty specjalne

  Partnerzy serwisu