Pokaż mapę

Wpisz miasto:

Regulamin serwisu www.mojenoclegi.pl

Słowo wstępne

 • Niniejszy dokument określa ogólne postanowienia dotyczące zasad funkcjonowania Serwisu www.mojenoclegi.pl.
 • Przedmiotem działania Serwisu jest prezentacja Obiektów turystycznych o różnym charakterze wraz z niezbędnymi informacjami ich dotyczącymi.
 • Właścicielem Serwisu jest Spółka GALEGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąKazimierza Lisowskiego 9A, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, NIP:9291834133 Użytkownik oświadcza, że zaznajomił się z postanowieniami zawartymi w Regulaminie.
 • Korzystanie z Serwisu oznacza zgodę na bezwzględne przestrzeganie Regulaminu.
 • Późniejsze reklamacje wynikające z niezaznajomienia się z poniższymi postanowieniami nie będą uwzględniane.

Definicje terminów zawartych w regulaminie

 • Administrator – oznacza MOJENOCLEGI.PL; właściciel serwisu www.mojenoclegi.pl oraz wszystkich podmiotów wchodzących w jego skład.
 • Serwis – oznacza internetowy portal MOJE NOCLEGI, dostępny pod adresem internetowym www.mojenoclegi.pl
 • Baza danych – zbiór wszelkich Obiektów zamieszczanych na łamach Serwisu, którego wyłącznym dysponentem jest Administrator; Baza danych jest nadzorowana przez Administratora oraz prowadzona zgodnie z przepisami wynikającymi z ustaw: z 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. nr. 128 z 2001 roku poz. 1402 z późn. zm.) oraz ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. nr. 90 z 2006 roku poz. 631 z późn. zm.).
 • Moderator – osoba delegowana przez Administratora, która odpowiada za poprawne, zgodne z postanowieniami regulaminowymi funkcjonowanie serwisu.
 • Użytkownik – każda osoba korzystająca z dostępu do treści, które zamieszczone są na łamach serwisu www.mojenoclegi.pl.
 • Użytkownik zarejestrowany – oznacza Użytkownika, który dokonał pełnej rejestracji w Serwisie oraz posiada możliwość prezentowania oferty obiektów na jego łamach.
 • Login – to unikalna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Serwisie wybrana na etapie rejestracji
 • Regulamin – oznacza niniejszy dokument oraz jego ewentualne późniejsze załączniki stanowiące integralną część Regulaminu
 • Konto – obszar serwisowy, w którym zarejestrowany i zalogowany Użytkownik może korzystać z możliwości jakie oferuje Serwis
 • Obiekt – przedmiot prezentacji Serwisu

Warunki ogólne dotyczące korzystania z serwisu

 • Korzystanie z Serwisu ma charakter dobrowolny.
 • Każdy użytkownik zobowiązany jest do respektowania zasad wynikających z Regulaminu.
 • Rejestracja w Serwisie ma charakter dobrowolny, jednakże jest warunkiem koniecznym do prezentowania Obiektów na łamach mojenoclegi.pl
  • rejestracja polega na wymianie informacji między Użytkownikiem, a Moderatorem serwisu,
  • Użytkownik rejestrujący Konto zobligowany jest do uzupełnienia podstawowych informacji dotyczących Obiektu noclegowego, jak również zamieszczenia danych kontaktowych w celach weryfikacyjnych,
  • końcowym etapem rejestracji jest wysłanie maila do Użytkownika, w którym zawarte są podstawowe informacje dotyczące konta (login, hasło, informacje o obiekcie)
 • Założenie Konta, jak również zamieszczenie informacji dotyczących Obiektów na łamach Serwisu jest bezpłatne.
 • Korzystanie z usług reklamowych zawartych w §5 dostępne jest dla Użytkowników Zarejestrowanych.
  • korzystanie z usług reklamowych jest płatne i wymaga finansowego zasilenia Konta Użytkownika,
  • Użytkownik w celu zasilenia Konta musi wykonać płatność na rzecz Serwisu,
  • po zasileniu Konta Użytkownik otrzyma odpowiedni pakiet punktów, z którego może korzystać w ramach usług reklamowych
 • Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika następujących oświadczeń:
  • zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,
  • dane prezentowanych Obiektów są zgodne ze stanem faktycznym,
  • umieszczenie w profilu Konta danych Obiektów nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób będących ich dysponentami.
  • posiadam formalne prawa do zamieszczonych ilustracji oraz oświadczam, że są prawdziwe,
  • zezwalam na wykorzystywanie wizerunku Obiektów umieszczonych w Serwisie dla celów świadczenia przez Administratora usług w Serwisie, jak również oświadczam, iż osoby, które są ich bezpośrednim właścicielem również udzieliły takiego zezwolenia,
  • wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o ewentualnych utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu
 • Administrator zastrzega prawo do usunięcia Konta nieaktywnego przez okres sześciu miesięcy.
 • Wszelkie znaki oraz nazwy towarowe firm, prezentowane w Serwisie www.mojenoclegi.pl należą do ich właścicieli, w ogłoszeniach zostały zawarte wyłącznie w celach informacyjnych.
 • Administrator nie odpowiada za ewentualne opóźnienia wynikające z błędu osób trzecich lub z wpływu czynników niezależnych od Serwisu.
 • Administrator ostrzega, że jakiekolwiek próby włamania do Serwisu oraz korzystania z jego usług w sposób niezgodny z Regulaminem, mogą pociągnąć za sobą bez uprzedzenia nieodwracalne zablokowanie dostępu do Serwisu oraz stosowne kroki prawne.

Prawa i obowiązki użytkowników serwisu

 • Zarejestrowany Użytkownik ma możliwość pełnego korzystania z usług oferowanych przez Serwis.
 • Konto lub Konta Użytkownika nie mogą być udostępniane osobom trzecim.
 • W ramach jednego Konta Użytkownik może zamieszczać wiele ofert oraz w sposób nieograniczony wykonywać wszelkie czynności ich dotyczące - edytować, zmieniać i usuwać.
 • Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści, w tym zdjęcia, dane lokalizacyjne i cenowe, umieszczane przez niego w Serwisie są prawdziwe.
 • Zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny z jego celem. W szczególności zabrania się umieszczania treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami.
 • Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za sposób korzystania z Konta i Serwisu, w konsekwencji również za treści umieszczane na łamach serwisu.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika, w przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia Regulaminu.
 • Administrator Serwisu może w każdej chwili, bez informowania o tym Użytkownika usunąć zamieszczone przez niego materiały, jeśli będą one niezgodne z postanowieniami Regulaminu.

Prawa i obowiązki użytkowników serwisu

 • Serwis daje możliwość skorzystania z oferty reklamowej.
 • Skorzystanie z oferty reklamowej jest płatne i wymaga punktowego zasilenia Konta Użytkownika w Serwisie.
  • płatności za usługi reklamowe można dokonywać w różnych formach:
   • płatnością SMS
   • kartą kredytową
   • przelewem tradycyjnym lub elektronicznym
 • W ramach oferty reklamowej dostępne są następujące usługi:
  • „Polecane Noclegi” aktywacja usługi gwarantuje miesięczne promowanie danego Obiektu we wcześniej wskazanym miejscu,
   • jednocześnie promowane jest dziewięć Obiektów
   • wyświetlanie Obiektów ma charakter rotacyjny
   • prócz promowania Obiektów na stronie głównej, są one eksponowane również w kategorii danej miejscowości
  • „Pozycja Gwarantowana”, aktywacja usługi zapewnia wybranemu Obiektowi pierwszą lub drugą pozycję wśród ofert prezentowanych w danej miejscowości,
  • „Dodatkowe Miejscowości”, aktywacja usługi gwarantuje powiązanie lokalizacji z innymi miejscowości w danym regionie, podczas wyszukiwania będzie prezentowana również w wypadku docelowego określenia innej miejscowości
   • usługa jest aktywowana na okres 12 miesięcy
  • „Pozycjonowanie”, usługa pozwala podnieść pozycję Obiektu wśród lokalizacji prezentowanych w danej miejscowości,
   • koszt usługi zależy od pozycji, do której aspiruje dany Obiekt oraz ofert konkurencyjnych obiektów
   • Użytkownik w systemie deklaruje maksymalną kwotę, jaką jest w stanie przeznaczyć na tę usługę
   • w panelu Użytkownika zaprezentowane są pozycje wraz z aktualnie najwyższymi ofertami, aby zająć tę pozycję należy zaoferować minimum jeden punkt więcej
  • „Oferta promowana”, polega na eksponowaniu wybranych ofert we wcześniej wskazanym miejscu na stronie głównej serwisu,
   • promowanie Obiektów może trwać od jednego do trzech miesięcy
 • Opłata za usługi wymienione w §5 p.3 pobierana jest z Konta Użytkownika zgodnie z obowiązującym cennikiem. a) aktualny cennik znajduje się na łamach Serwisu www.mojenoclegi.pl

Reklamacje

 • Użytkownik może zgłaszać Administratorowi reklamacje dotyczące działania Serwisu w formie pisemnej na adres…… lub w formie elektronicznej na adres….. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, numer telefonu oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 • Reklamacje rozpatrywane są przez Administratora w terminie do 14 dni roboczych, licząc od następnego dnia roboczego, w którym Administrator potwierdził jej przyjęcie.
 • Administrator zastrzega prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta.
 • W razie pozytywnego rozpatrzenia reklamacji dotyczącej usług reklamowych, Użytkownik otrzymuje zwrot punktów, które zostały pobrane z jego Konta na rzecz wykonania danej usługi.
 • Serwis nie odpowiada za prawdziwość prezentowanej oferty, reklamacje wynikające z tego tytułu nie będą uwzględniane.

Postanowienia końcowe

 • Regulamin jest dostępny pod adresem www.mojenoclegi.pl.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności podania przyczyn.
 • W przypadku braku akceptacji dla nowych postanowień Użytkownik ma prawo odstąpić od wcześniejszych ustaleń, a jego Konto zostanie zlikwidowane.
 • W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników Serwisu poprzez przesłanie wiadomości systemowej na adres email podany podczas rejestracji.
 • Administrator zastrzega sobie prawo zamknięcia lub zawieszenia Serwisu.
 • Serwis i Regulamin podlegają prawu polskiemu.

Oferty specjalne

Partnerzy serwisu